+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
Notice
e-Tender


Supply and Delivery of Filter Bag for RABH with all Accessories

Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Filter Bag for RABH with All Accessories at plant site, Hetauda of HCIL.

सम्वधित दस्तावेजहरु

Filterbag for RABH with All Accessories.pdf
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of 5000 MT Non Cooking Coal at plant site, Hetauda of HCIL.
यस उद्योगको लागि आवश्यक तपशिल बमोजिमको Bricks Lining In Kiln गर्नु पर्ने भएकोले ईच्छुक पंजिकृत फर्म आपूर्तिकर्ताहरु बाट देहाएको शर्तहरुको अधिनमा रहने गरी सूचना प्रकासित मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of wheel Loader at plant site, Hetauda of HCIL.
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Excavator at plant site, Hetauda of HCIL.
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Lime Stone Transportation from UCIL's mines to Plant Site of HCIL.
Supply and Delivery of Pick-Up (4Wheel Drive)Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Pick-Up (4 Wheel Drive) at plant site, Hetauda of HCIL.
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Supply and Delivery of Rubber Conveyor Belt.
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites wax sealed bids or electronic bids from eligible bidders for the Supply and Delivery of Filter Bag for RABH with All Accessories at plant site, Hetauda of HCIL.
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed bids or electronic bids from eligible bidders for Mining Scheme and Detailed Topographical Survey of HCIL's Mine at Jogimara.
  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top