+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np
Notice
Sealed Quotation


Construction of Ladies Toiletहेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को लागि उद्योगको जोगिमारा स्थित खानीमा पहिरो पन्छाउने कार्यको लागि Excavator, Breaker & Dumper चालक सहित भाडामा लिनु पर्ने आवश्यक भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्कहरुबाट तथा निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र/विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or suppliers for the Supply & Delivery of Telephone Pair Cable at plant site, Hetauda, Nepal.
  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top