+977-57-412552    +977-57-412123    info@hetaudacement.org.np


Supply and Delivery of Reduction Gear Box

The Hetauda Cement Industries Ltd. invites sealed quotations from registered Suppliers for the Supply & Delivery Of Reduction Gear box.


The Hetauda Cement Industries Ltd. invites sealed quotations from registered Suppliers for the Supply & Delivery Of Reduction Gear box.
The Hetauda Cement Industries Ltd. invites sealed quotations from registered Suppliers for the Supply & Delivery of Grate Bar.
The Hetauda Cement Industries Ltd. invites sealed quotations from registered Suppliers for the Supply and Delivery of Refractory Bricks for Kiln Shell Brick No. 320 Size:198*200*103/89.
Hetauda Cement Industries Limited (HCIL) invites sealed quotations or electronic quotations from eligible bidders for the Supply and Delivery of Grate Bar as per drawing no. HCIL- 273 & 277 at plant site, Hetauda of HCIL.
HETAUDA CEMENT INDUSTRIES LTD.(HCIL) invites sealed quotations from ISO 9000 series certificate holding registered manufacturer or their authorized agent or suppliers for the Supply & Delivery of Telephone Pair Cable at plant site, Hetauda, Nepal.
हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग लि.को लागि उद्योगको जोगिमारा स्थित खानीमा पहिरो पन्छाउने कार्यको लागि Excavator, Breaker & Dumper चालक सहित भाडामा लिनु पर्ने आवश्यक भएकोले योग्य पंजीकृत फर्म/आपूतर्कहरुबाट तथा निर्माण व्यवसायीहरुवाट शिलवन्दी दरभाउपत्र/विद्युतीय प्रस्ताव आव्हान गरिन्छ ।
  सिमेण्ट खरिद तथा अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क
बिक्री तथा बजार व्यवस्था विभाग
हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
फोनः ०५७-५२०९९५
ईमेलः sales@hetaudacement.org.np
  सम्पर्क
Hetauda Cement Industries Limited
An undertaking of Government of Nepal
Lamsure, Hetauda-9, Makwanpur, Nepal
+977-57-520995, 520352, Fax: +977-57-412123
info@hetaudacement.org.np
http://www.hetaudacement.org.np
Hetauda Cement Industries Limited - All Rights Reserved. 2018
Powered by:  
Top